KAKO SODELOVATI

1. Prijavitelj (zasebna ali javna podjetja, ustanove ali nevladne organizacije in združenja) v skladu s kriteriji navedenimi v Pravilniku za pridobitev certifikata Kolesarju prijazno podjetje uredi vse potrebne kolesarske investicije.

2. Prijavitelj na elektronski naslov kolo@novomesto.si ali na papirnat način na Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto odda izpolnjen predpisan obrazec.

3. V roku treh dni prijavitelj prejme potrditev o prejemu vloge in obvestilo o izpolnjevanju formalnih pogojev prijave (če je podjetje registrirano, ima sedež ali podružnico v MONM, izpolnjeni so vsi obvezni podatki na obrazcu ipd.).

4. Komisija preveri vsebinske stvari na obrazcu, izpolnjevanje pogojev/kriterijev, opravi ogled lokacije in dokumentira inventar (parkirišče, opremo). Pri terenskem ogledu sta prisotna vsaj dva člana komisije.

5. Komisija poda ustrezno poročilo. Če vsi prisotni člani komisije soglašajo z ugotovitvijo, da so izpolnjeni kriteriji, navedeni v pravilniku, se prijavitelju podeli certifikat v pisni obliki in se ga evidentira v bazo prejemnikov certifikata. V primeru, da komisija ugotovi pomanjkljivosti, prijavitelja pozove, da v roku 3 mesecev odpravi pomanjkljivosti, in nato znova preveri skladnost dejanskega stanja s predpisanimi kriteriji.

6. Prijavitelj mora certifikat obnoviti na 3 leta (o poteku certifikata ga obvesti nosilec certificiranja).

7. V primeru, da se ugotovi, da imetnik certifikata več ne ustreza pogojem za pridobitev certifikata, se ga obvesti, da mora v roku 3 mesecev odpraviti vse pomanjkljivosti, sicer se mu certifikat odvzame.

STROŠKI

Pridobitev certifikata je brezplačna. Prijavitelj pri prijavi ne plača nobenih taks ali pristojbin. Stroške dela komisije nosi nosilec certificiranja.

Stroški za izvedbo kolesarske investicije v celoti bremenijo prijavitelja. Nosilec certificiranja ni odgovoren za napačno uporabo ali izvedbo kolesarske investicije. Vse ostale podrobnosti najdete v Pravilniku za pridobitev certifikata Kolesarju prijazno podjetje.